Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

– link do sprawozdania

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,ac55083f4e245aa9f9856427bcd58685,164

 


 

 


Majątek Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp. Nazwa

Wartość

początkowa      

Dotychczasowe

umorzenie

Wartość netto
1. Środki trwałe 5 247 605,28 1 174 156,20 4 073 449,08
a) Grunty 91 283,20 0,00                  91 283,20
b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 

5 081 265,82 1 151 857,75 3 929 408,07
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 22 186,67 39 456,44
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 13 413,15 111,78 13 301,37
2. Pozostałe środki trwałe 80 096,43 80 096,43 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 327 701,71

1 254 252,63

 

4 073 499,08 

Majątek Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa

Wartość

początkowa

Dotychczasowe

umorzenie

Wartość netto
1. Środki trwałe     5 203 640,71 1 041 548,63   4 162 092,08
a) Grunty 91 283,20 0,00 91 283,20
b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 

5 050 714,40 1 025 526,25 4 025 188,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 16 022,38 45 620,73
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 56 065,11 56 065,11 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 259 705,82 1 097 613,74 4 162 092,08